• به منظور فراهم آمدن بستر مناسب برای شناسایی ، ساماندهی و ارتقای توانایی های دانشجویان در عرصه تحقیق ، پژوهش و نویسندگی و ترغیب آنان برای افزایش آگاهی های علمی ، سیاسی واجتماعی ،نشریات دانشجویی دانشگاه با مدیریت دفتر دانشجویی فرهنگی منتشر می شود.

    * دانلود فايل آموزش نشريه نويسي