معاون دانشجويي و فرهنگي

آقاي احمد طوسی زاده

03133372020-220


 • شرح وظایف معاونت:
  برگزاری جشن ها و اعیاد مختلف مذهبی و ملی
  برگزاری همایش ها و جشنواره های دانشگاهی و استانی و کشوری
  ایجاد هماهنگی و همکاری لازم میان متولیان امور فرهنگی درون دانشگاه
  حمایت و پشتیبانی از فعالیت کانون های فرهنگی و هنری و نظارت بر عملکرد آنها
  حمایت و پشتیبانی از فعالیت های انجمن های علمی و نظارت بر عملکرد آنها
  حمایت و پشتیبانی از فعالیت های نشریات دانشجویی و نظارت بر عملکرد آنها
  برنامه ریزی و اجرای مسابقات فرهنگی و هنری و ورزشی vبرگزاری اردوهای فرهنگی و زیارتی و سیاحتی و علمی
  برگزاری کلاس های آموزشی و پرورشی فوق برنامه ساماندهی امور فرهنگی خوابگاه های دانشجویی
  نظارت و رسیدگی بر نحوه توزیع غذا
  ارتباط با وزارت علوم و ثبت فعالیت ها در در گاه فرهنگی وزارت علوم
  ارتباط با صندوق رفاه دانشجویان و پیگیری اعتبار وام های دانشجویی

مدير دانشجویی فرهنگی- مسئول روابط عمومی

آقاي بهمن اماني

03133372020-216