مدير پژوهش و فناوري(مسوول انتشارات و مجلات، مسوول كارگاهها و نشست هاي علمي)

آقای علی فریدون نژاد

03133372020-215