معاون پژوهشي و فناوري

آقاي دکتر سید عباس خلیقی پور

03133372020-202


 • شرح وظايف اين معاونت :
  1. بررسي هاي لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليت هاي پژوهشي
  2. مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي و ارزيابي عملكرد پژوهشي سالانه دانشگاه
  3. تماس با موسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري درامور پژوهشي و مبادله خدمات علمي
  4. اداره امور واحدهاي پژوهشي تابع و وابسته به دانشگاه
  5. همكاري درارائه خدمات علمي،فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمينارها و كنفرانس هاي علمي و اجراي كليه امور قراردادهاي تحقيقاتي و خدماتي بين دانشكده و ساير موسسات
  6. همكاري در اجراي دوره هاي كوتاه مدت پژوهشي براي موسسات غير دانشگاهي
  7. نظارت بر كليه امور دانشكده ، كتابخانه ها و بانك هاي اطلاعاتي
  8. برنامه ريزي جهت استفاده اعضاي هيات علمي از فرصت هاي مطالعاتي داخل و خارج برابر ضوابط مصوب
  9. تهيه برنامه پژوهشي دانشكده و ارائه اهداف و تعيين اولويت هاي پژوهشي در قالب برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت براي طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه
  10. بررسي و ارزيابي فعاليت هاي دانشگاه در چهار چوب برنامه هاي رشد و توسعه كشور در بخش آموزش عالي براي طرح درشوراي دانشگاه
 

مشاوره پایان نامه