• شرح وظايف اين معاونت :
  1. همكاري با رئيس دانشگاه در اجراي هرچه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي دانشگاه
  2. رسيدگي به هدف هاي اجرايي دانشگاه و چگونگي گردش كارها و روش هاي كار در واحدهاي مختلف
  3. ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي مربوط به واحدهاي تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشكلات موجود
  4. نظارت بر حسن اجراي كليه قوانين و مقرات مربوط به امور استخدامي و مالي و معاملاتي
  5. ارائه گزارشهاي توجيهي لازم به رئيس دانشگاه در خصوص وظايف مربوطه به واحدهاي تحت نظر
  6. اتخاذ تصميم در مورد برنامه كار قسمت هاي اين معاونت
  7. شركت در شوراها ، كمسيون ها ، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف مالي واگذاري در چهار چوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه

معاون اداری مالی

آقای مهدی دوروشی

03133372020-313


کارمند امور شهریه

آقای شهریار اسدی

03133372020-209


مدیر اداری

اقای فریدون نژاد

03133372020-210