مدیرگروه روانشناسي

خانم دکتر خیر النساء نادری

03133372020-122


اساتید همکارگروه ارائه دهنده
پوراصفهاني خانم مريم سادات روانشناسي
گرجي‌ آقاي دكتريوسف روانشناسي
اسماعيلي آقاي سجاد روانشناسي
الماسي آقاي محمد روانشناسي
امام جمعه زاده خانم شريفه السادات روانشناسي
انصارالحسيني آقاي سيد هادي روانشناسي
بدري‌ آقاي دكترسيدجلال روانشناسي
بنائيان‌اصفهاني آقاي دكترعلي روانشناسي
تاجي‌زادگان‌ خانم فاطمه روانشناسي
تولائي خانم دكتر مريم روانشناسي
جعفري آقاي انشاءاله روانشناسي
حسن زاده آقاي دكترمهدي روانشناسي
ذوفقاري خانم زهرا روانشناسي
رحيمي‌فر آقاي دكترمنصور روانشناسي
روحاني شهركي خانم زينب روانشناسي
سهيلي آقاي محمد روانشناسي
شريفي خانم مريم روانشناسي
صاحبان الاحمدي آقاي علي روانشناسي
صفري دهنوي آقاي دكتر يداله روانشناسي
طبائيان خانم دكترسيده راضيه روانشناسي
طغياني خوراسگاني آقاي دكترمجتبي روانشناسي
فقيهي خانم دكتر زهرا روانشناسي
قاسمي خانم زهرا روانشناسي
قاسمي خانم طيبه روانشناسي
كلاهدوزان آقاي سيدعلي روانشناسي
ماهر خانم دكترزهرا روانشناسي
مسايلي آقاي دكتراحمد روانشناسي
مطيع آقاي دكترحسين روانشناسي
ملكيان اصفهاني آقاي حسين روانشناسي
موحدابطحي خانم مهسا روانشناسي
موسوي خانم دكتر سيده سميه روانشناسي
نصري آقاي سروش روانشناسي
يعقوبيان خانم فاطمه روانشناسي