• دروس رشته هاي مختلف تحصيلي دانشگاه معارف قرآن وعترت(ع) در 11 گروه آموزشي مجزا ، طبقه بندي شده است.