• طبق مصوبه شوراي دانشگاه مورخ 95/05/28 ترکیب اعضای شورای تحصیلات تکمیلی به شرح زیر می باشد:
    ١. معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي به عنوان رييس شورا
    ٢. معاون پژوهشي
    ٣. مدير اداره آموزش به عنوان دبير شورا
    ٤. سه عضو هيأت علمي به نمايندگي از سه دانشكده با معرفي رييس دانشكده و حكم حوزه رياست.