• طبق مصوبه شوراي دانشگاه مورخ 95/05/28 ترکیب اعضای شورای آموزشی به شرح زیر مي‌باشد:
    ١. معاون آموزشي به عنوان رييس شورا
    ٢. مدير اداره آموزش بعنوان دبير شورا
    ٣. مسئول امور شاهد و ايثارگران (در صورت طرح موضوع مربوطه)
    ٤.سه عضو هيأت علمي به نمايندگي از سه دانشكده با معرفي رييس دانشكده و حكم حوزه رياست.
    ٥. دو تن از چهار اعضاي هيأت علمي پيشنهاد معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي، با تأييد و حكم حوزه رياست.