• دانشگاه معارف قرآن وعترت(ع) داراس سه دانشكده به نامهاي ((قرآن وحديث)) ، ((الهيات و معارف اسلامي)) ، ((تعليم و تربيت اسلامي)) است.