مدیر دفتربرنامه ریزی

آقای مهدی دوروشی

03133372020-108


برنامه ريزي درسي در اين دانشگاه به صورت متمركز و تقريبا دو ماه قبل از آغاز هر نيمسال تحصيلي انجام ميشود.