مدیر دفتربرنامه ریزی

آقای سید علی کبیری

03133372020-108


برنامه ریزی درسی در این دانشگاه به صورت متمرکز و تقریبا دو ماه قبل از آغاز هر نیمسال تحصیلی انجام میشود.