رياست محترم دانشگاه معارف قرآن وعترت(ع)

  آقای دکتر علي عابدي

  03133372020-213


  مرتبه علمی: استاديار
  دكتري:ادبيات فارسي
  كارشناسي ارشد:ادبيات فارسي
  کارشناسی :ادبيات فارسي


  مسئول دفتر ریاست دانشگاه ، مسئول دبیرخانه هيات موسس ، مسئول دبيرخانه هيات امناء و مسئول دبيرخانه مرکزی دانشگاه

  آقای نعمت اله قدیری

  03133372020-212