رياست محترم دانشگاه معارف قرآن وعترت(ع)

    مسئول دفتر ریاست دانشگاه ، مسئول دبیرخانه هيات موسس ، مسئول دبيرخانه هيات امناء و مسئول دبيرخانه مرکزی دانشگاه

    آقای نعمت اله قدیری

    03133372020-212