دیدار مسئولین هلال احمر استان اصفهان با ریاست و مسئولین دانشگاه در خصوص همکاری های متقابل و استفاده از ظرفیت های علمی و پژوهشی دانشگاه.

صبح دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲