دیدار ریاست و مسئولین دانشگاه از سیمای مرکز اصفهان و گفتگو با آقای دکتر عبدالحسینی ریاست سازمان در مورد طرح های دوجانبه