دوره فهم روانشناختی متون دینی توسط حجت الاسلام دکترعباس پسندیده چهارشنبه 11/10ازساعت8صبح تا18دردانشگاه معارف قرآن وعترت برگزارگردید.