دفتر همكاري هاي علمي بين‌المللي دانشگاه

مدير دفتر همكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه

آقای دكترعلی بنائیان اصفهانی

03133372020-110


   

  • دکتری تخصصی تفسیر تطبیقی از دانشگاه قم
  • کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث از دانشگاه اصفهان
  • کارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه شهید بهشتی تهران