دانشجویان و استادان و کارکنان و نیز دانشجویان خوابگاه دانشجویی دانشگاه معارف…… در روز ۲۲ بهمن با حضور پر رنگ خود چهل و یکمین فجر انقلاب را پاس داشتند. غرقه دانشگاه در میدان امام اصفهان نیز با استقبال و بازدید خوبی مواجه گردید.