در جلسه هیات رئیسه مورخ ۴ مرداد ماه آقای دکتر خلیقی پور به عنوان معاون آموزشی و تحصلات تکمیلی و آقای دکتر مرادی به عنوان مسئول نظارت و ارزیابی دانشگاه معرفی گردیدند.
آقای دکتر محسن حاج کاظمیان در این جلسه ضمن ارائه احکام جدید و تقدیر از زحمات آقای دکتر مرادی که طی دو سال گذشته به ویژه در شرایط آموزش مجازی در سمت معاون آموزشی فعالیت نمودند و نیز قدردانی از مسئول نظارت و ارزیابی، به اهداف آینده و سرعت بخشیدن بر روند علمی دانشگاه و رضایتمندی دانشجویان تاکید نمودند.

 

روابط عمومی دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)