جلسه مسئولان دانشجویان مبلغان نور مناطق محروم با حضور مسئولین و رئیس دانشگاه

در تاریخ ۲۸ بهمن ماه جلسه مسئولان دانشجویان مبلغان نور مناطق محروم با حضور مسئولین مربوطه و مسئول خیریه ناصرین و رئیس دانشگاه و با حضور دانشجویان برگزار گردید. یاد آور می شود اولین گروه از دانشجویان مبلغان نور مناطق محروم کشور در دانشگاه معارف قران و عترت فارغ التحصیل گردیدند.