جلسه شورای بسیج دانشجویی سردار شهید حسین آقادادی دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) اصفهان و نظارت ستادی مسئولان ناحیه بسیج دانجشویی استان برگزار گردید.

🔷 در این دیدار جناب آقای اربابیان فرمانده بسیج دانشگاه، ضمن عرض خوش آمد گویی به مسئولان ناحیه گزارشی از اقدامات و عملکرد بسیج دانشجویی دانشگاه و همچنین برنامه هایی برای مسیر آینده ارائه نمود و در ادامه جناب آقای یادگاری مسئول محترم بازرسی ناحیه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شورا به نقش ویژه بسیج دانشجویی در دانشگاه و رسالت های آن پرداختند.
در پایان نیز اعضای شورا به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

#جلسه #جلسهشورا #نظارتستادی
#تشکیلات #کادرسازی #بازرسی

🔰🇮🇷بسیج دانشجویی سردار شهید حسین آقادادی دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع)