جلسه تودیع و معارفه جهت تشکر و تقدیر از زحمات جناب آقای دکتر جان نثاری معاون سابق اداری مالی و تبریک به آقای مهندس زالی جهت انتصاب به این سمت توسط مسئولین دانشگاه برگزار گردید