جلسه تودیع و معارفه جهت تشکر و تقدیر از زحمات جناب آقای دکتر منتظر القائم و تبریک به جناب آقای دکتر ذوفقاری جهت انتصاب به سمت ریاست دانشگاه معارف برگزار گردید