کارشناس ثبت نام

آقای سید علی کبیری

03133372020-108


 

برخی از خدمات این بخش، عبارت است از: انجام مراحل مختلف ثبت‌نام، انتخاب واحد، حذف و اضافه و حذف اضطراری دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی.