فرم تماس با ما

کلیه اساتید و دانشجویان محترم می توانند از طریق این صفحه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را مستقیما به ریاست دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع) ارسال دارند.

پیام هایی که از طریق این صفحه ارسال میشود کاملا محرمانه بوده و صرفا توسط ریاست دانشگاه بررسی می شود.