اصفهان دیار عالمان، حکیمان و سالکان،

ذخیره پر قیمت و قامتی را از کف داد.

این روزها مردم در شهر بهشت نشان خدا در ماتم ستاره ای هستند که در اوج کهکشان تزکیه و معالی اخلاق درخشش داشت.
بزرگ مردا که او بود.


دانشگاه معارف قرآن و عترت رحلت آن پارسای عالم عارف را تسلیت می گوید.