****سلام و تحیت بر استادان فرزانه

*یک نکته ای بگویم؛ شاید شنیده باشی
*تا دسته دسته سوسن از باغ چیده باشی‌

این نکته را از زنده یاد استاد جلال همایی نقل می کنند که:


“معلم خوب کسی است که تعلیمات او مبشر این نتیجه باشد که آدمی را؛
از معصیت به طاعت
از حرص به زهد
از بخل به سخا
از ریا به اخلاص
از کبر به تواضع
از غرور به تقوا
و از غفلت به بیداری
انتقال دهد”


و این همه جوهره معلمی می خواهد و عنایت ازلی”
و …. این همه از صفات ارزشمند استادان گرانمایه دانشگاه معارف قرآن و عترت است.- که خدایشان پاداش نیک دهاد.

روز بزرگداشت مقام استاد بر استادان عزیز مبارک باد.


ریاست دانشگاه
علی عابدی