تبت یدا ابی لهب
در عصر جاهلیت مدرن بوجهل و بوسفیان و بولهب را در پاریس مهد توحش یافتیم و در راس هیات حاکمه ابلیس.
دشمنی با پیامبر رحمت حضرت ختم انبیا صلی الله علیه و اله وسلم مختص روزگار ما نیست بلکه همواره خفاشان شب کور از نور گریزان بوده اند.
از همه محرومتر خفاش بود
چون عدوی آفتاب فاش بود
اما نور حق هرگز خاموش نخواهد شد “والله متم نوره” و اگر چه زشتان و پلشتان نخواهند.
مصطفی را وعده داد الطاف حق
گر بمیری تو نمیرد این سبق
من کتاب و معجزت را رافعم
من تو را اندر دو عالم حافظم
رونقت را روز روز افزون کنم
نام تو بر زر و بر نقره زنم
روابط عمومی دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع).