برگزاری تعدادی از کلاسهای دانشگاه از طریق مجازی در اسفند ماه

با عنایت به مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مبنی بر برگزاری مجازی کلاسهای دانشگاه لذا اساتیدی که تمایل به برگزاری کلاسهای غیر حضوری دارند می توانند از طریق ارتباط با مدیر گروه هماهنگی های لازم را در این خصوص مبذول فرمایند و لذا نمایندگان کلاس نیز جهت اطلاعات بیشتر و هماهنگی در این خصوص می توانند با مدیر گروه رشته خود تماس بگیرند . ولیکن در دروس عملی که به پیوست می باشد امکان برگزاری کلاس مجازی وجود نخواهد داشت.