برگزاری آیین دانش آموختگی دانشجویان برادر چهارشنبه ۶ مرداد در دانشگاه برگزار گردید 

معاونت فرهنگی دانشگاه معارف قرآن و عترت