سلام و تحیت
بدینوسیله با توجه به قرعه کشی مسابقات سه گانه زیر اسامی برندگان به ترتیب مسابقات اعلام می گردد:
💎 مسابقه تراز مکتب
۱. خانم الهه رهنما
۲. خانم محبوبه نادعلیان
۴. آقای محسن هاشمی نژاد
💎 مسابقه نقش دانشجویان در جامعه جهانی
۱. خانم مهری حیدری
۲. خانم فائزه یوسفی
۳. خاتم مرضیه فاتحی
💎 مسابقه یلدا
۱. خانم عطیه قربانی
۲. خانم مرضیه سرشارنیا
۳. خانم مریم باقری
۴.خانم حاج باقری
نامبردگان پس از اعلام وضعیت عادی می توانند هدایای خود را از معاونت دانشجویی دریافت نمایند.


معاون دانشجویی- فرهنگی دانشگاه