برنامه حضور کارمندان دانشگاه از 16 فروردین ماه تا اطلاع ثانوی به صورت شیفت و مطابق جدول فوق می باشد