خانواده محترم آیه ا… خاتون آبادی چهارشنبه مورخ 30 آبانماه 1397 از کتابخانه مرکزی دانشگاه (کتابخانه آیه ا… خاتون آبادی) بازدید نمودند