بازدید تعدادی از دانشجویان به همراه استاد سادات پور از مرکز آفرینش های هنری دانشگاه

تعدادی از دانشجویان به همراه استاد سادات پور از مرکز آفرینش های هنری دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان بازدید کردند
در این بازدید یک ساعته استاد زالی به تشریح و تبیین محصولات خوشنویسی قرآنی خویش پرداختند و در پایان از سوی ایشان هدایایی به دانشجویان بازدید کننده تقدیم گردید.