امتحانات و نمرات و بایگانی

کارشناس امتحانات و نمرات وبایگانی

آقاي حمید رضا برقعیان

03133372020-107


 

برخی از خدمات این بخش، عبارت است از: نظارت بر امتحانات پایان‌ترم و درج نمرات در هر نیمسال تحصیلی، معادل‌سازی دروس و صدور معرفی به استاد.