افتخارات کسب شده توسط دانشجویان در سال‌های گذشته:

رتبه کشوری رشته المپیاد رشته تحصیلی نام دانشجو سال
22 علوم قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث طاهره سادات سید ناری 1390
26 علوم قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث مریم طلاکوب 1390
39 علوم قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث مهسا دادخواهی 1390
14 علوم قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث هاجر بنائی 1391
22 علوم قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث نرگس توکلی 1391
18 علوم قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث پریسا محزونی 1392
15 علوم قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث فرزانه بصیری اصفهانی ۱۳۹۶
25 علوم تربیتی معارف اسلامی و علوم تربیتی فرحناز لامی‌زاده ۱۳۹8
28 علوم تربیتی معارف اسلامی و علوم تربیتی مرضیه‌سادات محقق مطلق 1398