استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان مراتب همدردی خود را با حادثه دیدگان و سیل زدگان استان گلستان و شیراز و سایر استان های کشور اعلام نموده و در جهت کمک به هموطنان سیل زده اعلام آمادگی نمودند. ضمن آنکه در هفدهم و هیجدهم فروردین اهتمام خود را در جمع آوری کمک های نقدی استادان و دانشجویان مصروف می نمایند.
خداوند الطاف بیکران خود را بر مردمان این دیار نازل فرماید و همه ما را از این آزمایش بزرگ سربلند فرماید.