جهت هر کدام از اساتید بزرگوار یک کانال در ایتا ساخته شده که به پیوست لیست آن ارائه می گردد خواهشمند است ضمن نصب پیام رسان ایتا و کلیک بر روی کانال مخصوص به خود عضو کانال گردیده و جهت تغییر کاربری خود به عنوان مدیر کانال به آقای رضائی پیام دهید و سپس اقدام به برنامه ریزی ارائه دروس نموده و در کانال مذکور بارگذاری نمائید تا پس از آن لینک کانال در اختیار دانشجویان قرار گیرد .در ضمن مدرسین محترمی که از طریق کانال های دیگر سیستم ارائه دروس به صورت غیر حضوری(مجازی) را پیگیری می نمایند لازم است که تمام فایل های صوتی یا فعالیت های دیگر خود را در کانال (ایتا) ایجاد شده از طرف دانشگاه نیز بارگذاری نمایند.

لینک دانلود برنامه ایتا :

قابل ذکر است که برگزاری دروس عملی به صورت غیر حضوری مجازی امکان پذیر نمی باشد(پیوست)

طبق مصوبه دانشگاه اساتید 1- دو هفته از کلاس خود را به صورت غیر حضوری اجرا می‌کنند
2- برای هر جلسه ۹۰ دقیقه‌ای تهیه ۶۰ دقیقه فایل صوتی کافی است( پیشنهاد می‌شود این فایل به صورت سه بخش تهیه شود به این صورت که استاد با گوشی خود در یک محیط مناسب ضبط میکند و در آغاز نام درس شماره جلسه وشماره بخش را اعلام می‌کند مثلا درس زبان تخصصی جلسه سوم (با احتساب دو هفته اول ترم) بخش اول 3- همین نام را روی فایل می‌گذارد 4- فایل را کانال ارسال می‌کند 5- در صورت لزوم شکل و نمودار و جدول و غیره با همین روش ارسال می‌شود

دانلود دروس عملی که امکان برگزاری به صورت غیر حضوری مجازی برای آنها وجود ندارد

نام استادلینک عضویت
خانم اكرم آبكاراصفهانيعملی
آقاي مصطفي آتشكارعملی
آقاي سيدمحسن احمديhttps://eitaa.com/ahmadiseiedmohsen
خانم دكترخاطره احمديhttps://eitaa.com/ahmadikhatere
آقاي دكترمهدي اديبيhttps://eitaa.com/adibimahdi
آقاي سجاد اسماعيليhttps://eitaa.com/joinchat/3566796839C52f63e3db3
خانم رويا اسماعيليانhttps://eitaa.com/joinchat/3571646503Caa2a51dfc3
آقاي محمد الماسيhttps://eitaa.com/joinchat/3573678119C8edef5e40d
حجه‌الاسلام آقاي حميد الهي‌دوستhttps://eitaa.com/joinchat/3574661159Cceec4aaef7
خانم شريفه السادات امام جمعه زادهhttps://eitaa.com/joinchat/3584884775Cbf05a95557
آقاي سيد هادي انصارالحسينيhttps://eitaa.com/joinchat/3587833895C4a54c840a7
آقاي دكترحسين ايران دوستhttps://eitaa.com/joinchat/3588554791C292adc740e
آقاي دكترسيدجلال بدري‌https://eitaa.com/joinchat/3589734439Ce22c966d5e
خانم سميه برزو اصفهانيhttps://eitaa.com/joinchat/3590193191C57748b1388
آقاي دكترعلي بنائيان‌اصفهانيhttps://eitaa.com/joinchat/3599171623C139dd7da6d
آقاي دكترحميد بهراميانhttps://eitaa.com/joinchat/3599564839C825f1e5342
آقاي سيدمحمدجعفر پروانيان‌عملی
آقاي مهدي پرورشhttps://eitaa.com/joinchat/3600875559C64cf83f0df
خانم مريم سادات پوراصفهانيhttps://eitaa.com/joinchat/3783720999Cc58fabde5d
آقاي دكترسيامند پويامنشhttps://eitaa.com/joinchat/3606970407C1e879ce7bc
خانم فاطمه تاجي‌زادگان‌https://eitaa.com/joinchat/3608739879C5d8feb2769
خانم دكتر مريم تولائيhttps://eitaa.com/joinchat/3616014375Cd4943db6d6
 آقاي مصطفي تيموريhttps://eitaa.com/joinchat/3618504743C693545e636
آقاي علي ثابت‌پيhttps://eitaa.com/joinchat/3619225639Cde035a19f5
خانم مرضيه جبارزارعhttps://eitaa.com/joinchat/3619684391C8ff41273f0
آقاي انشاءاله جعفريhttps://eitaa.com/joinchat/3620339751C0478ff3eeb
آقاي دكتر داود جعفريhttps://eitaa.com/joinchat/3782803495C1f0aeb8e57
آقاي دكترنصيرالدين جوادي‌https://eitaa.com/joinchat/3622830119C9b0e0bfd4d
حجه‌الاسلام آقاي مجيد حاجاتيhttps://eitaa.com/joinchat/3623616551Cf6cbb9edb0
آقاي دكترمحسن حاج‌كاظميانhttps://eitaa.com/joinchat/3624337447Ce68d99457e
آقاي دكترمهدي حسن زادهhttps://eitaa.com/joinchat/3625517095C7e3d63712b
آقاي دكترابوالقاسم حسين دوستhttps://eitaa.com/joinchat/3626631207C7dca7857a1
آقاي حبيب اله حسينيhttps://eitaa.com/joinchat/3627221031Ca72281b428
خانم عاطفه حسيني فردhttps://eitaa.com/joinchat/3627614247C4a91690ac3
آقاي دكترمحمدرضا حق شناسhttps://eitaa.com/joinchat/3628204071Cf914881eef
آقاي حسن حكميون‌https://eitaa.com/joinchat/3629318183C416b72dd37
آقاي محمدعلي خردمندي‌https://eitaa.com/joinchat/3629973543C034184b05c
حجه الاسلام آقاي دكترقدرت اله خسروشاهيhttps://eitaa.com/joinchat/3631153191Cfc12831081
آقاي سيدعباس خليقي‌پورhttps://eitaa.com/joinchat/3632726055C6baec4db41
آقاي دكتر محسن خوش فرhttps://eitaa.com/joinchat/3633250343C2277267666
آقاي سيدعلي‌اصغر دادگرhttps://eitaa.com/joinchat/3634495527C34b8563342
خانم مينا دارابhttps://eitaa.com/joinchat/3635413031C7b1861a06a
خانم زهرا ذوفقاريhttps://eitaa.com/joinchat/3636068391C81baeef14e
آقاي دكترشهاب الدين ذوفقاري‌https://eitaa.com/joinchat/3636854823C3bd79c56a7
خانم مژگان رجائيانعملی
آقاي دكترمنصور رحيمي‌فرhttps://eitaa.com/joinchat/3637968935Ccd4e2bcbfc
خانم زينب روحاني شهركيhttps://eitaa.com/joinchat/3638427687Ced740904ba
آقاي مهندس فرشيد زاليhttps://eitaa.com/joinchat/3639541799C6f9f264dbd
آقاي دكتررضا سعادت‏نياhttps://eitaa.com/joinchat/3640328231Cd5da478b14
آقاي عليرضا سلطاني‌زاده‌https://eitaa.com/joinchat/3642425383Cdec9b56390
آقاي محمد سهيليhttps://eitaa.com/joinchat/3643211815C910940b914
آقاي منصور شاهين‌فرhttps://eitaa.com/joinchat/3645112359C949e223659
آقاي دكتررحمت شايسته‌فردhttps://eitaa.com/joinchat/3646292007Cec89e1ac61
خانم مريم شريفيhttps://eitaa.com/joinchat/3647078439C87b8dc4cea
آقاي محمود شعرباف زادهhttps://eitaa.com/joinchat/3649241127C11a6563dbf
خانم مرضيه شماعي زادهhttps://eitaa.com/joinchat/3650158631C250685f5f7
آقاي عليرضا شياسي‌https://eitaa.com/joinchat/3651338279C3c209876a8
آقاي دكتر محمدوحيد شيخ بهائيhttps://eitaa.com/joinchat/3652255783C70ca20c021
آقاي علي صاحبان الاحمديhttps://eitaa.com/joinchat/3652780071C3c1b4eb2f3
آقاي دكترسيدمحمدحسن صالحhttps://eitaa.com/joinchat/3653500967C264e4d1a4f
خانم هاجر صالحيhttps://eitaa.com/joinchat/3654680615Ca7fea930c8
آقای دکتر سهند صادقیhttps://eitaa.com/joinchat/3799056424C719ec666d9
آقاي مهدي صدرارحامي‌https://eitaa.com/joinchat/3664248871C586a5786af
آقاي دكتر يداله صفري دهنويhttps://eitaa.com/joinchat/3665035303Cca337fafd0
خانم دكترسيده راضيه طبائيانhttps://eitaa.com/joinchat/3665625127C0d3cca5362
آقاي سيدكاظم طباطباييعملی
آقاي دكترمجتبي طغياني خوراسگانيhttps://eitaa.com/joinchat/3667918887Ceb556a2aae
آقاي دكترسيدمحمدتقي طيب‏https://eitaa.com/joinchat/3668377639C94ce3dd31b
آقاي دكترعلي عابديhttps://eitaa.com/joinchat/2004156456Cd14d362723
حجه الاسلام آقاي سعيد عابدينيhttps://eitaa.com/joinchat/3669164071C9eb29e6f13
خانم شهناز عابدينيعملی
آقاي دكترعلي اكبر عباسيhttps://eitaa.com/joinchat/3671523367C626e8acc36
آقاي دكترمحمدرضا عباسيانhttps://eitaa.com/joinchat/3672309799C013a6df3d9
آقاي دكترمحسن  علي‌نجيميhttps://eitaa.com/joinchat/3673096231C10614843c7
خانم دكتر سميه عماديhttps://eitaa.com/joinchat/3673948199Cb6387782ed
آقاي دكتر حسين غفوريhttps://eitaa.com/joinchat/3674472487C20f4aca0c8
خانم دكترمسعوده فاضل‌يگانهhttps://eitaa.com/joinchat/3675389991C54de6e236d
آقاي صادق فتحي‌https://eitaa.com/joinchat/3682598951C0748b98c5a
آقاي ناصر فرنياhttps://eitaa.com/joinchat/3684761639C2751b38a13
حجه‌الاسلام آقاي احمد فعال اصفهانيhttps://eitaa.com/joinchat/3685220391C941a4297b0
خانم دكتر زهرا فقيهيhttps://eitaa.com/joinchat/3685875751Cbb37a0aa08
خانم اشرف فولادگرhttps://eitaa.com/joinchat/3688562727Cd05d1de3f5
آقاي دكترمحمدحسين قاسم‌پيونديhttps://eitaa.com/joinchat/3690463271Cde70e5af63
آقاي دكتر رسول قاسميhttps://eitaa.com/joinchat/3691708455Ca7201ed483
خانم زهرا قاسميhttps://eitaa.com/joinchat/3693150247C232377f970
خانم طيبه قاسميhttps://eitaa.com/joinchat/3693871143Ce23234c22f
حجه الاسلام آقاي عبدالرسول قاسمي كجانيhttps://eitaa.com/joinchat/3694723111Ccb279b0e63
خانم سميه قربانيhttps://eitaa.com/joinchat/3695378471Cf319ec4e61
خانم راضيه قناعتيhttps://eitaa.com/joinchat/3696099367Cf74b29812c
آقاي دكترحسن كاظمي سهلوانيhttps://eitaa.com/joinchat/3697737767C5761492d32
آقاي دكترابراهيم كامليhttps://eitaa.com/joinchat/3698524199Cc7d1f995b9
آقاي دكترمحمدعلي كرباسيونhttps://eitaa.com/joinchat/3699572775Cda51a137fe
آقاي سيدعلي كلاهدوزانhttps://eitaa.com/joinchat/3700490279Ca49f9e1e77
آقاي دكتراكبر كلاهدوزان‌https://eitaa.com/joinchat/3700949031C2b647dc4b2
خانم دكتر زهرا كلباسي اشتريhttps://eitaa.com/joinchat/3701604391C5f73236ddb
خانم دكترمرضيه كلكين‌نماhttps://eitaa.com/joinchat/3781558311Ca82f341f77
آقاي مهدي كوهيhttps://eitaa.com/joinchat/3703504935Cd7e0f273b8
آقاي دكتريوسف گرجي‌https://eitaa.com/joinchat/3704553511C09dc02b3f1
آقاي دكتر مهدي گنجورhttps://eitaa.com/joinchat/3705929767C789e58671b
خانم دكترزهرا ماهرhttps://eitaa.com/joinchat/3706781735C8141e5d38a
حجه‌الاسلام‌آقاي دكترسيدمحمود محقق‌مطلقhttps://eitaa.com/joinchat/3707437095C01d930c897
آقاي حسين محمدي فشاركيhttps://eitaa.com/joinchat/3708223527Cb75c780cc8
آقاي دكترمصطفي مراديhttps://eitaa.com/joinchat/3709075495C2643d4902b
آقاي سيدمهدي مرتضويhttps://eitaa.com/joinchat/3709796391Ca17aa845e0
آقاي دكتراحمد مسايليhttps://eitaa.com/joinchat/3711238183Cd659d73830
آقاي حسن مشكاتيhttps://eitaa.com/joinchat/3780706343C70bb3c0ba4
آقاي دكترحسين مطيعhttps://eitaa.com/joinchat/3712286759C9c3dfb9528
آقاي دكترحسين مظاهريhttps://eitaa.com/joinchat/3713073191Ca3f75dbe0e
آقاي محمود معلميhttps://eitaa.com/joinchat/3714056231C9e42cc222a
آقاي حسين ملكيان اصفهانيhttps://eitaa.com/joinchat/3714711591C43f1726862
آقاي محمد منصوريhttps://eitaa.com/joinchat/3715301415Cd22a525385
خانم مهسا موحدابطحيhttps://eitaa.com/joinchat/3715760167Cfaf5500986
آقاي حجه الاسلام سيدروح اله موسويhttps://eitaa.com/joinchat/3716218919C874c5c52ca
خانم دكتر سيده سميه موسويhttps://eitaa.com/joinchat/3717464103C6263e0b339
خانم دكتر ليلا موسويhttps://eitaa.com/joinchat/3718905895C1d4e2c8ad2
آقاي سيدسعيد مهدوي‌جبرانی بعد از عید برگزار می گردد
آقاي دكتر سيدمحمدعلي ميرصانعيhttps://eitaa.com/joinchat/3721068583C045ca01b22
آقاي سروش نصريhttps://eitaa.com/joinchat/3721461799Cf5c09aee00
آقاي دكترامين نظريhttps://eitaa.com/joinchat/3724148775Cfcaaf2e4db
خانم دكترمريم نيلي پورhttps://eitaa.com/joinchat/3724345383Cc4fefade87
آقاي سيدمحمدهاشم واعظhttps://eitaa.com/joinchat/3724476455C1c989a4dc1
آقاي دكترمحمدجعفر ورزيhttps://eitaa.com/joinchat/3724738599C1bf6b1e632
خانم فاطمه يعقوبيانhttps://eitaa.com/joinchat/3725000743C71127f7257

دروس عملی که امکان برگزاری به صورت غیر حضوری (مجازی) نمی باشد

نام درسزمان تشکيلجنسيتاستاد
مكالمه براساس متون كلاسيكسه شنبه 10:00-08:00 — زنايران دوست آقاي دكترحسين
كارگاه قرائت و ترجمه قرآن2دوشنبه 10:00-08:00 —

دوشنبه 12:00-10:00 — 
زنآبكاراصفهاني خانم اكرم
روانخواني و تجويدمقدماتيپنج شنبه 14:30-12:30 — مردپروانيان‌ آقاي سيدمحمدجعفر
تربيت بدنيسه شنبه 20:30-18:30 — مردپرورش آقاي مهدي
ورزش(1)دوشنبه 20:30-18:30 — مردپرورش آقاي مهدي
تربيت بدنيدوشنبه 17:00-15:00 — زنتاجي‌زادگان‌ خانم فاطمه
تربيت بدنييكشنبه 15:00-13:00 — زنتاجي‌زادگان‌ خانم فاطمه
تربيت بدنيدوشنبه 15:00-13:00 — زنتاجي‌زادگان‌ خانم فاطمه
تربيت بدنيشنبه 17:00-15:00 — زنتاجي‌زادگان‌ خانم فاطمه
تربيت بدنييكشنبه 17:00-15:00 — زنتاجي‌زادگان‌ خانم فاطمه
ورزش(1)شنبه 15:00-13:00 — زنتاجي‌زادگان‌ خانم فاطمه
كارگاه روش تدريس‏پنج شنبه 14:30-12:30 — مردحكميون‌ آقاي حسن
سمينارتربيتي‏چهارشنبه 15:00-13:00 — زنخليقي‌پور آقاي سيدعباس
كارگاه قرائت و ترجمه قرآن2دوشنبه 10:00-08:00 —

دوشنبه 12:00-10:00 — 
زنرجائيان خانم مژگان
اصول و روش هاي كلاسداري در دوره نوجوانيدوشنبه 12:00-10:00 —

دوشنبه 15:00-13:00 — 
زنشاهين‌فر آقاي منصور
روانخواني قرآنسه شنبه 15:00-13:00 — زنصالحي‌كوپايي خانم زهره
كارورزي 3سه شنبه 10:00-08:00 —

چهارشنبه 12:00-08:00 — 
زنصدرارحامي‌ آقاي مهدي
كارگاه قرائت و ترجمه قرآن2چهارشنبه 18:30-16:30 —

چهارشنبه 20:30-18:30 — 
مردطباطبايي آقاي سيدكاظم
سمينار (روانشناسي اسلامي)پنج شنبه 10:00-08:00 — زنطبائيان خانم دكترسيده راضيه
سمينار (روانشناسي اسلامي)پنج شنبه 14:30-12:30 — زنطبائيان خانم دكترسيده راضيه
روانخواني و تجويدمقدماتيدوشنبه 12:00-10:00 — زنعابديني خانم شهناز
قرائت و ترجمه متون تخصصي1دوشنبه 18:30-16:30 — مردكاظمي سهلواني آقاي دكترحسن
قرائت و ترجمه متون تخصصي1دوشنبه 10:00-08:00 — زنكاظمي سهلواني آقاي دكترحسن
قرائت و ترجمه متون تخصصي1دوشنبه 12:00-10:00 — زنكاظمي سهلواني آقاي دكترحسن
قرائت و درك متون عربيدوشنبه 12:00-10:00 — زنمرادي آقاي دكترمصطفي
روش تدريس(شيوه آموزش قرآن وحديث)‏دوشنبه 15:00-13:00 — زنمشكاتي آقاي حسن
كارگاه روش تدريس‏يكشنبه 12:00-10:00 — زنمشكاتي آقاي حسن
مكالمه براساس متون كلاسيكچهارشنبه 18:30-16:30 — مردنظري آقاي دكترامين