“این است همان ایوان کز نقش رخ مردم
خاک در او بودی دیوار نگارستان”

خاقانی در فصیده ایوان مدائن” ایوان مدائن را آیینه عبرت دان” وقتی می بیند در ایوان مدائن که روزگاری رفت و آمد مردمان فراوان بود و نقش چهره های مردم گویی آنجا را نقاش خانه کرده بود و امروز دیگر هیچ آمد و شدی نیست و خالی از نقش رخ مردم است آه می کشد و می گوید:
“این است همان ایوان کز نقش رخ مردم
خاک در او بودی دیوار نگارستان”
و…. مدت هاست همین آه در نهاد من است و امروز در ایوان مدائن شکوه می بینم. این عکس ها نماد و نمود همان شکوه است.