امروز شنبه، ٢٧خردادماه ١۴٠١ ؛

آغاز برگزاری امتحانات پایان‌ترم دانشجویان دانشگاه معارف قرآن و عترت

با حضور آقایان: دکتر عابدی ریاست دانشگاه، دکتر خلیقی‌پور معاون آموزش، آقای امانی مدیر دانشجویی و فرهنگی و دکتر مرادی مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه و تنی چند از مسئولین دانشگاه