زیرمجموعه الهیات و معارف اسلامی کد ۱۱۱۱

نام رشته

کد رشته

جنسیت

علوم قرآن و حدیث

۱۲۲۶۹

زن

نهج البلاغه

۱۲۴۲۰

زن

تفسیر و علوم قرآن

۱۲۴۳۸

زن

علوم حدیث(تفسیراثری)

۱۲۴۱۳

زن

علوم قرآن و حدیث

۱۲۲۶۸

مرد

نهج البلاغه

۱۲۴۲۱

مرد

علوم حدیث(تفسیراثری)

۱۲۴۱۲

مرد

زیرمجموعه روانشناسی کد ۱۱۳۳

روانشناسی اسلامی

۱۴۳۴۹

زن

روانشناسی اسلامی

۱۴۳۴۸

مرد

زیرمجموعه فقه و مبانی حقوق اسلامی کد ۱۱۱۲

فقه و مبانی حقوق اسلامی

۱۲۵۳۴

زن

فقه و مبانی حقوق اسلامی

۱۲۵۳۵

مرد

زیرمجموعه فلسفه و کلام اسلامی کد ۱۱۱۳

شیعه شناسی

۱۲۶۸۹

زن

مذاهب اسلامی

۱۲۶۸۴

مرد

شیعه شناسی

۱۲۶۹۰

مرد

مذاهب اسلامی

۱۲۶۸۳

زن

زیرمجموعه فلسفه کد ۱۱۱۶

اخلاق کاربردی

۱۲۸۲۳

زن

اخلاق کاربردی

۱۲۸۲۲

مرد