مسابقه یادداشت نویسی

مسابقه یاد داشت نویسی

رهبر فرزانه انقلاب خطاب به مسئولین دانشگاه:

"دانشجویانتان باید در جامعه جهانی نقش ایفا کنند."

{دانشجویان چگونه می توانند در جامعه جهانی نقش ایفا کنند؟}

به بهترین پاسخ ها هدایایی اهدا می شود.

دانشجویان عزیز نوشته خود را تا پایان دی ماه در ۱۵ سطر در قسمت متن نوشته کپی نمایند.

                                                        معاونت فرهنگی دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)