دیدار ریاست و معاونان دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع) از معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان

 مورخ ۲۰ بهمن ماه ریاست و معاونان محترم دانشگاه معارف قرآن و عترت از معاون  پژوهشی دانشگاه اصفهان جناب آقای دکتر رکنی زاده و دکتر هاشمیان فر و دکتر منتظر القائم  دیدار و از ایشان جهت همکاری در همایش قرآن و سلامت اجتماعی تقدیر و تشکر نمودند