سخنراني آقای خليليان انقلابي در بند رژيم ستم‌شاهي یکشنبه مورخ ۹۷٫۱۱٫۱۵
اسفند ۱۱, ۱۳۹۷
اولین همایش بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی
اسفند ۱۳, ۱۳۹۷