برگزاري نشست علمي پژوهشي با حضورجمعي از اساتيد، هيات علمي و دانشجويان دانشگاه كوفه در دانشگاه معارف قرآن وعترت(ع) بررگزار شد

دراين نشست، جناب آقاي دكتر ذوفقاري، رييس دانشگاه، پيرامون روشهاي تحقيق و پژوهش پيرامون نهج البلاغه سخنراني كردند و به لزوم  آشنايي با تاريخ عراق  و حجاز آن زمان علاوه بر آشنايي با ادبيات عرب در اين خصوص مطالبي  ايراد كردند.     

سپس آقاي دكتر هادي سعدون پيرامون مبحث بلاغي متكلم در قرآن (پژوهش كاربردشناختي) سخنراني كردند.

اين هيات همچنين در حوزه رياست دانشگاه با رييس دانشگاه ديدار كردند و سپس از قسمت هاي مختلف دانشگاه بازديد نمودند.