عصر روز سه شنبه مورخ ۲۹ بهمن ماه ۹۸ لولین جلسه رشته علوم قرآن و حدیث در اتاق جلسات دانشگاه با حضور مدیر محترم این رشته (دکتر جوادی) و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی (دکتر مرادی) و مدرسین محترم این رشته برگزار گردید ابتدا مدیر رشته جلسه را آغاز نموده و سپس معاون آموزشی ضمن خیر مقدم برخی از مسائل آموزشی را به استحضار حاضرین رساندند سپس مدرسین مدعو به طرح مسائلی پیرامون این رشته و منابع و سرفصل دروس پرداختند که از جانب مدیر رشته و معاون آموزشی پاسخ لازم بیان شد