روز دوشنبه سوم دي ماه استاد محمد داستانپور در موضوع ارتباط موثر در دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان سخنراني نمودند كه مورد استقبال دانشجويان قرار گرفت. در اين جلسه حيطه هاي تبليغ موثر براي دانشجويان مورد بحث قرار گرفت.