جلسه کمیته جذب اساتید دانشگاه معارف قرآن و عترت،
دوشنبه ۲۲شهریور ماه ۱۴۰۰👇