11111
ذیقعده شد و بهار ایران آمد*** در مشهد و قم دو گنج پنهان آمد*** روز یکم کریمه آل رسول*** در یازدهم شاه خراسان آمد