سوال روز پنجم ماه-کدام آیه از قرآن مجید ناظر بر این است که در انفاق باید اولویت‌ها را در نظر گرفت و به کسانی انفاق کرد که بسیار نیازمند هستند ؟

گزینه  شماره یک- آیه ۱۳ سوره احقاف

گزینه شماره دو- آیه ۵۸ سوره عنکبوت

گزینه شماره سه- آیه ۲۷۳ سوره بقره