سوالات مسابقه ماه رمضان ۱۴۰۰

قابل ذکر است جایزه مسابقه ۱۵ روز از ماه مبارک رمضان  توسط این دانشگاه و مابقی توسط موسسه دارالقرآن اهل بیت شهرستان خمینی شهربه برندگان مسابقه اهدا خواهد شد